Smålands Musikarkiv

samlar - bevarar - levandegör

Folkmusik

Folkmusik

När Smålands Musikarkiv bildades 1992 byggdes det i första hand upp kring de insamlingar av småländsk och sydsvensk folkmusik, som Magnus Gustafsson bedrev under 1970-talet. Dessa samlingar har sedan kompletterats med en rad stora originaldonationer och kopiesamlingar (se samlingar!).

Arkivets primära mål är att vara en källa och en kunskapsbas för forskning inom och utveckling av småländsk och sydsvensk folkmusik. En viktig uppgift är att samla in musikalier, bandupptagningar och annan värdefull information från privatpersoner, organisationer och andra arkiv. I det här sammanhanget är ett brett samarbete med olika musikvetenskapliga institutioner en förutsättning. En annan viktig uppgift är att ”på fältet” dokumentera regionens folkmusiktraditioner.

Smålands Musikarkivs folkmusiksamlingar utgörs till största delen av bandinspelningar, handskrivet notmaterial, tryckta notböcker, samt kopior på källmaterial från andra arkiv med samma inriktning. Till samlingarna hör även förteckningar och kataloger över arkivets musikalier, liksom videoupptagningar, samt en del äldre filmer. Det handskrivna notmaterialet är mycket omfattande och innehåller allt från originalnotböcker (spelmansböcker) från 1700-talet till nutida avskrifter ur andra äldre samlingar.

Ett viktigt mål för Smålands Musikarkiv är att ha en aktiv profil när det gäller att levandegöra folkmusiksamlingarna. Detta sker i form av utgivning av böcker, häften och artiklar. Arkivet har även en utgivning av folkmusik på CD. Spännvidden på denna utgivning omfattar traditionsmusikens många uttryck.

Smålands Musikarkivs verksamhet vänder sig till grupper och aktörer inom traditionsmusikgenren. Den musikintresserade allmänheten, samt professionella och amatörbaserade musikgrupper, spelmanslag och körer skall vara självklara avnämare för arkivets verksamhet. Hit räknas också elever vid regionens musikskolor och musikstuderande vid högskolor och universitet. Till arkivets avnämare hör också ett antal av regionens musikarrangörer.