Smålands Musikarkiv

samlar - bevarar - levandegör

Arkivet

Arkivet

Smålands Musikarkiv (SMA) bildades 1992 och är ett regionalt musikarkiv i södra Sverige. Sedan 2003 är Smålands Musikarkiv knutet till Musik i Syd. Arkivet fungerar numera i praktiken som ett sydsvenskt folkmusikinstitut.

Arkivets primära mål är att vara en källa och en kunskapsbas för forskning inom och utveckling av det regionala musiklivet. Arkivets samlingar omfattar musik från både Småland och angränsande landskap. En viktig uppgift är att dokumentera både regionens musiktraditioner och ett nutida musikliv i alla sina olika uttryck.

Ett annat viktigt mål för Smålands Musikarkiv är att ha en aktiv profil när det gäller att levandegöra samlingarna. Detta kan ske i form av publicerandet av böcker, häften och artiklar, men också genom konserter, kurser och föreläsningar. Arkivet har också en regelbunden CD-utgivning.

Smålands Musikarkiv har ett brett samarbete med olika universitet, musikhögskolor och andra institutioner. Smålands Musikarkiv rymmer regionalt musikmaterial av stort kulturhistoriskt värde. Material som behövde och behöver dokumenteras, arkiveras, bevaras och tillgängliggöras. Arkiven i samhället är dess minne och arkivens handlingar eller dokument är en tillgång för forskning och tjänar som en sorts kulturellt och historiskt bevismaterial. Smålands Musikarkiv har dessutom ett särskilt uttalat förmedlande uppdrag i nutiden.