Smålands Musikarkiv

samlar - bevarar - levandegör

Arkivet

Arkivet


Läs mer: Smålands Musikarkivs verksamhet

Smålands Musikarkiv bildades 1992 utifrån en dubbel utgångspunkt som dels ett resultat av det småländska insamlingsarbetet av folkmusik som påbörjades 1976, dels som hemvist åt det stora notbibliotek som tillhörde den dåvarande Regionmusiken.

Arkivet innefattar idag ett stort bandarkiv med inspelningar av spelmän, vissångare och andra traditionsbärare, samt fortlöpande inspelningar av konserter m.m. i södra Sverige. Delar av Sveriges Radios stora bandarkiv från den äldre regionalradion och den tidiga lokalradion har också överförts till arkivet.

Samlingen av musikalier utgörs huvudsakligen av småländsk folkmusik och militärmusik från Kronobergs regementes musikkår. I arkivet finns bl.a. handskrivna notböcker från sjutton- och artonhundratalen, samt en kopiesamling av notböcker från 1400-talet till slutet av 1800-talet från Växjö domkyrka och gymnasium, samt ett antal enskilda arkiv från privatpersoner. Utöver detta finns också omfattande samlingar kring dans och populärmusik.

Arkivets främsta uppgift är att tillvarata och bevara regionens musiktraditioner och på detta sätt skapa förståelse för de historiska uttrycksformerna och den samhällsmiljö där musiken skapas och som sammanfattas i det grundläggande direktivet från 1992:

Smålands Musikarkiv skall vara en källa och kunskapsbas för forskning och vidareutveckling av det regionala musiklivet.

Det övriga uppdraget i sammanfattning:

  • Insamling och registrering av småländsk musiktradition.

  • Forskning runt länets och landskapets musik.

  • Utbyte och samarbete med musikvetenskapliga institutioner och musikhögskolor samt centrala arkiv och länsmusikinstitutioner.

  • Service och hjälp med notanskaffning gällande all slags musik till både amatör- och professionella musiker och grupper.

  • Levandegöra samlingarna genom utåtriktad verksamhet i form av konserter, kurser, publiceringsverksamhet (böcker, artiklar), föreläsningar, skivutgivning och radio- och TV-program.

Smålands Musikarkiv är jämsides med Musik i Syd huvudarrangör för Korröfestivalen, vilken har utvecklats till en av norra Europas största folkmusikfestivaler.

Arkivet har även en verksamhet rörande integration, kulturell mångfald och barn- och ungdomsverksamhet. Genom arrangörsföreningen Valshuset anordnas bl.a. fasta säsongkonsertserier för folk- och världsmusik i länet.

Smålands Musikarkiv utgör numera en relativt självständig del inom Musik i Syd, men var tidigare en basenhet under länsutvecklingsavdelningen inom Landstinget Kronoberg. Den gamla anknytningen finns kvar genom att arkivets databaser och övriga IT-hantering hanteras av landstinget. Arkivsamlingarna i sig ägs också fortfarande av landstinget.